Zgłoś uwagi do strony
Aktywne punkty / MB transferu
Punkty stałe:
5647
Punkty w abonamencie:
165257
Razem aktywnych:
170904

Jest z nami od: 1 165 dni
Dostępny: 1 dni temu
Znajomych: 0
Profil: Karta Platynowa
Używa: 381,45 GB
Plików: 3060
Wołyń 1943 zbiór ebooków.rar

Wołyń 1943 zbiór ebooków.rarPozostałe pliki użytkonika

W poczeklani     Data dodania: 2013-07-14 Rozmiar: 612,92 MB
Ocena: 0


Screenshots :
screen


Podgląd pliku    (10 min. video, screen, mp3)
Podziel się :
więcej... Wyślij link
Opis

Ludność polska na Wołyniu była mniejszością narodową. W 1931 r. na Wołyniu żyło 346 tys. Polaków, którzy stanowili 16,6% ogółu ludności. Byli to głównie Polacy żyjący od pokoleń (np. polskie wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka w powiecie lubomelskim zostały założone w końcu XVI lub na początku XVII w.) oraz Polacy osiedleni w okresie międzywojennym - osadnicy cywilni i wojskowi na wsi (łącznie około 60 tysięcy) oraz zatrudnieni poza rolnictwem (urzędnicy, nauczyciele, policjanci, pracownicy przemysłu). Powiększenie polskiej grupy narodowościowej w okresie międzywojennym (o ponad 150 tysięcy) nie wpłynęło istotnie na narodowościowy obraz Wołynia Ľstanowiąc 68 % ogółu ludności (1 418 tysięcy). Polacy żyli głównie na wsi w rozproszeniu wśród ludności ukraińskiej. Osiedli czysto polskich było niewiele. Trzecia pod względem liczebności grupa narodowościowa na Wołyniu to wówczas Żydzi - 10% (205 tysięcy). Ponadto Wołyń zamieszkiwały też inne narodowości, z których dwie najliczniejsze to Niemcy (47 tys.) i Czesi (około 30 tysięcy).
*
Ludobójstwo na Wołyniu (ale także w Małopolsce Wschodniej) nie było zjawiskiem spontanicznym - poprzedzało je szereg wydarzeń i procesów, których autorami była powstała w 1929 r. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Jako ideologię OUN Kongres przyjął, w formie uchwały, skrajnie faszystowską doktrynę nacjonalizmu ukraińskiego sformułowaną przez Dmytra Doncowa. Zgodnie z tą doktryną OUN działała według następujących zasad: podporządkowanie organizacji wodzowi, a narodu tzw. inicjatywnej mniejszości jako elicie ,,lepszych ludzi, których zadaniem jest stosowanie twórczej przemocy", ekspansja, bezwzględność, fanatyzm, nienawiść. Na użytek codzienny zasady te zostały ujęte w będącym zaprzeczeniem ogólnie przyjętych zasad moralnych Dekalogu Ukraińskiego Nacjonalisty i były jeszcze przed powstaniem OUN szeroko rozkolportowane. OUN stawiała sobie za cel wywalczenie drogą rewolucyjną niepodległego soborowego narodowego państwa ukraińskiego w granicach etnicznych, tj. państwa obejmującego również terytoria, na których Ukraińcy żyją będąc w mniejszości. W praktyce miało to oznaczać państwo ukraińskie obejmujące nie tylko współczesną Ukrainę, ale także ziemie należące do powojennej Polski, tj. Podlasie, Chełmszczyznę, Zamojszczyznę, Nadsanie i tereny zamieszkałe przez Łemków. Przyszłe państwo miało być jednolite pod względem narodowościowym, w związku z czym zakładano usunięcie z tych ziem wszystkich ,,zajmańców" (zajmanciw), tj. obcych, którzy według oceny nacjonalistów wzięli w posiadanie ukraińską ziemię. Założenie to zostało sformułowane już w uchwale kongresu założycielskiego OUN.
*
Wybuch II wojny światowej ujawnił na Kresach Wschodnich nie odczuwany wcześniej przez Polaków silny potencjał nienawiści ze strony Ukraińców, będący wynikiem prowadzonej przez 20 lat nacjonalistycznej agitacji, najpierw przez nielegalną i terrorystyczną Ukraińską Wojskową Organizację (UWO) i następnie jej kontynuatorkę OUN. Na Wołyniu antypolskie nastroje były też zasługą komunistów, którzy mieli tam większe wpływy niż w Małopolsce Wschodniej. Zamieszanie wojenne września 1939 r., gdy wszystkie siły bezpieczeństwa i administracja były zaangażowane w obronę państwa przed wrogiem zewnętrznym, okazało się dobrą okazją do działań wroga wewnętrznego. O ile żołnierze ukraińscy w armii polskiej toczącej walki z Niemcami na terenie Polski centralnej, nie mając zaplecza w mieszkańcach-Ukraińcach, na ogół postępowali lojalnie, to na Wschodzie na porządku dziennym były dezercje i dywersje. Wokół dróg grasowały bandy ukraińskie rabujące i mordujące. Pierwsze akty agresji były skierowane wobec uciekinierów przed hitlerowskim najeźdźcą z Polski zachodniej i centralnej, ewakuowanych urzędów i instytucji. Dalej ofiarami padali policjanci, służba leśna, lokalni urzędnicy, żołnierze pojedynczy i w małych grupach, których rozbrajano i mordowano, osadnicy wojskowi, ziemianie i chłopi. Palone były gospodarstwa, niszczone urzędy. Zjawiska te nasiliły się po agresji sowieckiej 17 września 1939 r. pod wpływem odezwy dowodzącego Frontem Ukraińskim Semena Timoszenki, w której nawoływał ,,braci Ukraińców" do mordowania ich odwiecznych wrogów polskich ,,panów i półpanków"
*
Już w 1941 r. Ukraińcy jawnie demonstrowali zamiar wyniszczenia Polaków. Policja ukraińska śpiewała podczas marszów: "Smert', smert', lacham smert', smert' moskowśko-żydiwśkij komuni" (,,Śmierć, śmierć, Polakom śmierć, śmierć moskiewsko-żydowskiej komunie"), a tę samą piosenkę (jak i inne o podobnej wymowie) śpiewały później oddziały UPA. Tuż po zajęciu przez Niemców Wołynia nacjonalistyczni działacze rozwiesili w wielu miejscowościach plakaty wzywające do zniszczenia Polaków i innych narodowości zgodnie z hasłem ,,Ukraina dla Ukraińców". OUN Bandery przystąpiło do systematycznego uświadamiania ludności ukraińskiej o konieczności wyrżnięcia wszystkich, którzy nie są Ukraińcami (np. w kolonii Kamionka Nowa, w gm. Stydyń, pow. kostopolskim w połowie 1941 r. na wiejskim zebraniu zwołanym przez pomyłkę w tej polskiej kolonii przez przyjezdnych ukraińskich agitatorów zapowiadano wyrżnięcie nie-Ukraińców). Byli w to wciągnięci również duchowni prawosławni. Wobec Polaków i Żydów Ukraińcy zaczęli demonstrować wrogość i izolować się. Prawdopodobnie w tym czasie agitacja antypolska nie osiągnęła jeszcze pożądanego nastroju społecznego, ponieważ nie było wówczas zbrodni na Polakach na większą skalę. W pierwszym roku okupacji niemieckiej, a głównie w pierwszych tygodniach, Ukraińcy dokonali co najmniej: 40 aktów terroru wobec ludności polskiej, 24 napady ze skutkami śmiertelnymi w 17 jednostkach administracyjnych, w których zginęło 41 osób i liczba dokładnie niesprecyzowana (+?). Chociaż nie jest to pełny rejestr popełnionych w tym czasie zbrodni, ale biorąc pod uwagę wymowę prowadzonej w tym czasie antypolskiej agitacji, liczby dotyczące faktów ustalonych nie są wysokie. Wydaje się, że agresja skierowana została wtedy głównie przeciwko Żydom. Wydarzenia z pierwszych dni i tygodni okupacji niemieckiej były następnymi, po wydarzeniach z 1939 r., zwiastunami zbliżającej się totalnej eksterminacji Polaków.
*
Rok 1942 r. był rokiem ostatecznej zagłady wołyńskich Żydów, w której obok Niemców masowo uczestniczyli Ukraińcy, dla Polaków rokiem terroru, niepokoju i początkiem eksterminacji. Żydzi, będąc świadomymi swego końca, tak przed likwidacją gett, jak i po ich wymordowaniu, ostrzegali Polaków, że spotka ich ten sam los. Bezpośrednio po tzw. Aktionen, a gdzieniegdzie w trakcie ich trwania, Ukraińcy odgrażali się Polakom: ,,Skończyliśmy / skończymy z Żydami, zabierzemy się za was" (np. we wsi Tołpyżyn w gm. Boremel, pow. dubieńskiego. Choć były to kolejne sygnały o planowanym w stosunku do Polaków ludobójstwie, większość z nich nie chciała wierzyć, że może to nastąpić.
*
Nie w pełni jest wiadome, czym kierowali się nacjonaliści ukraińscy w wyborze ofiar: wśród ofiar obok osób niewygodnych dla nacjonalistów (np. leśnicy w rejonach opanowanych przez oddziały UPA, osoby, które w społecznościach polskich cieszyły się autorytetem i osoby podejrzane o organizowanie konspiracji), byli mieszkańcy wsi, niczym nie wyróżniający się, w tym kobiety i dzieci. Wśród ofiar policjantów ukraińskich były osoby (rodziny) udzielające pomocy Żydom lub o nią podejrzane. Obok napadów, w wyniku których ginęli Polacy, były napady rabunkowe. Terror policji ukraińskiej i bojówkarzy nacjonalistycznych nasilał się. Np. w gminie Stepań i Stydyń powiatu kostopolskiego od jesieni 1942 r. Polakom wolno było poruszać się tylko na podstawie przepustki wydawanej przez policję ukraińską. Owych przepustek żądali tak policjanci, jak i bojówkarze ukraińscy, patrolujący drogi. Dla celów OUN został też wykorzystany pobór na przymusowe roboty do Niemiec: administracja ukraińska wraz z policją typowała do wyjazdu oprócz młodzieży byłych rezerwistów, dawnych członków Związku Strzeleckiego, pracowników administracji, a więc osoby szczególnie przydatne dla przyszłych samoobron.

Liczba ustalonych przypadków zabójstw, napadów rabunkowych i innych aktów terroru w 1942 r. jest niższa od liczby faktycznie popełnionych, bowiem wielu świadków nie zarejestrowało w pamięci ludobójczych aktów, uważając je początkowo za zbrodnie kryminalne. Ustalona liczba aktów terroru wynosi co najmniej 58, liczba napadów ze skutkami śmiertelnymi - 127 oraz liczba dokładnie niesprecyzowana (+?), zamordowanych zostało co najmniej 301 Polaków w 101 jednostkach administracyjnych. Z zebranych informacji wynika, że rok 1942 r. był okresem przygotowań do ludobójczych akcji roku 1943. Morderstwa pojedynczych osób i rodzin były prawdopodobnie testem OUN, która sprawdzała, jakie będą na to reakcje Polaków, czy ujawnią się organizacje, które są przygotowane do obrony lub atakowania, czy kontrakcją nie będą odwety. Nie jest wykluczone, że OUN liczyła właśnie na jakieś kontrakcje ze strony polskiej, które można byłoby wykorzystać propagandowo, to znaczy twierdzić, że to Polacy pierwsi wystąpili przeciw Ukraińcom i dlatego Ukraińcy musieli się bronić. Taką kłamliwą wersję wydarzeń przedstawiają obecnie ukraińscy historycy, mimo, że nigdzie podstaw do takich twierdzeń Polacy nie dostarczyli. Możliwe jest również, że napady w 1942 r. miały na celu zastraszyć polską społeczność, wyeliminować jednostki zdolne do kierowania ludnością polską i utrudnić lokalnie organizowanie zbrojnej obrony.

W badaniach socjologicznych nad genocydem zostało wyłonione pojęcie tzw. faz pregenocydalnych. Do faz tych zaliczane są takie akty stosowane wobec członków grupy jak: akty terroru, zastraszanie, bicie, rabunek i niszczenie mienia, różnego rodzaju szykany, także zabójstwa, nieraz skrytobójcze, pojedyncze lub grupowe, ale jeszcze nie kojarzone z motywem narodowościowym, etnicznym, rasowym czy religijnym. Należy tu także wskazać na działania w sferze psychicznej, tj. agitację, rozpowszechnianie utworów literackich i muzycznych Ľwymienionym w Konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 9 XII 1948), tworzące właściwy dla nich klimat i inicjujące je. Wszystkie te wymienione akty miały miejsce w stosunku do Polaków zanim doszło do właściwego ludobójstwa lat 1942-1945 i, jak się później okazało, do niego właśnie prowadziły. Lata 1939-1942, w których rozmiary zbrodni w porównaniu z okresem 1943-1945, (jeśli chodzi o Wołyń), nie były wielkie, należy zatem określić jako fazy pregonocydalne.

Komentarze
Brak komentarzy bądź pierwszy.

Dodaj komentarz :